Warning [2]: DOMDocument::load(http://api.hostip.info/?ip=34.228.41.66): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 268
Warning [2]: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://api.hostip.info/?ip=34.228.41.66"
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 268
Notice [8]: Trying to get property of non-object
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 271
Notice [8]: Trying to get property of non-object
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 273
Notice [8]: Trying to get property of non-object
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 275
Notice [8]: Trying to get property of non-object
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 277
Notice [8]: Trying to get property of non-object
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 278
Notice [8]: Undefined offset: 1
Error in bestand /home/kalhorn/domains/kalhorn.nl/public_html/includes/classes/class.visitor.php op regel 285
Uitleg VvE - Kalhorn VvE Beheer

Uitleg VvE

Appartementsrechten

Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch ('van rechtswege') lid van die vereniging. Wie een woning koopt, koopt in feite slechts de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning.

Bij woningen boven elkaar is dit niet mogelijk, omdat deze op/boven hetzelfde perceel grond staan. In die gevallen wordt de grond gesplitst in appartementsrechten. De verkrijger van een appartementsrecht wordt mede-eigenaar van de grond en door natrekking mede-eigenaar van het gebouw dat op die grond staat, en verwerft bovendien het exclusieve recht een deel van dat gebouw te gebruiken (het appartement).
De grond en het gebouw hebben nu dus meerdere eigenaren. Die eigenaren gezamenlijk vormen van rechtswege de Vereniging van Eigenaars (vaak afgekort tot "VvE"). Dit betekent dat men door de koop van het appartement automatisch lid wordt en dus niet het lidmaatschap kan weigeren. of opzeggen. Ook bij een bungalowpark kan sprake zijn van een VvE. Wanneer meerdere woningen samen deel uitmaken van één bouwkundig object (bijvoorbeeld omdat alle woningen gebouwd zijn op een parkeergarage), dan kunnen deze woningen worden verkocht als appartementsrecht. Het VvE-lidmaatschap eindigt wanneer men ophoudt appartementseigenaar te zijn. Dit is een belangrijk onderscheid met gewone verenigingen, waar lidmaatschap vrijwillig is.
Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten. Hieronder valt met name het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken. Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte.

Statuten

De regels waaraan de leden van de VvE zich hebben te houden staan omschreven in de statuten van de VvE. Het geheel aan statuten bestaat in ieder geval uit de (notarieel opgestelde) splitsingsakte en is gebaseerd op een modelreglement. Daarnaast zijn er nadere regels te stellen in een huishoudelijk reglement.

De Splitsingsakte

De splitsingsakte is bij het ontstaan van de VvE door de notaris opgesteld en vastgelegd. De notaris heeft daarmee het juridische fundament van de VvE gelegd. De akte is ingeschreven in de openbare en niet openbare registers van het kadaster. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte. In de akte van splitsing is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd. Daarnaast bevat de splitsingsakte het reglement van de VvE (Statuten) en een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk en welke delen privé zijn.

Het Huishoudelijk Reglement

Een VvE kan een "huishoudelijk reglement" opstellen. In het huishoudelijk reglement worden zaken van meer huishoudelijke aard geregeld in aanvulling op het gestelde in de splitsingsakte. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

Organen van de VvE

Een VvE kent vier wettelijk verplichte organen: de algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie (of Raad van commissarissen).

De Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars.

Het Bestuur

Het bestuur wordt uitgeoefend door één of meer "bestuurders", die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering wordt benoemd. (Het bestuur kan dus worden uitbesteed, hetgeen in de praktijk op onderdelen vaak gebeurt.) Het bestuur schrijft ten minste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit. Op de agenda van de algemene vergadering staat in ieder geval:
• De begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar;
• De exploitatierekening (resultatenrekening) over het afgelopen boekjaar.

De Kascommissie (Kascontrolecommissie)

De kascommissie van een VvE is een speciale commissie die de boekhouding van de VvE controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester/beheerder. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde beleid.
In tegenstelling tot leden van het bestuur, moeten leden van de Kascommissie lid zijn van de VvE. Gevolmachtigden of familieleden van een eigenaar mogen dus geen Kascommissielid zijn. Leden van het bestuur mogen geen zitting nemen in de commissie en zij zijn verplicht de commissie inzage te geven in alle benodigde stukken.
Het is overigens een misverstand dat de decharge verleend wordt aan de penningmeester of aan de beheerder. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur. Men noemt het controleren van de financiële documenten door de kascommissie een kascontrole.