Jaarwerk vernietigd omdat Kascommissielid geen eigenaar is

 

 

 

Jaarwerk vernietigd omdat Kascommissielid geen eigenaar is.

GeuzenkadeIn een uitspraak van de Kantonrechter in Amsterdam is het besluit van de ALV waarin het jaarwerk werd goedgekeurd en decharge werd verleend aan het bestuur, vernietigd.

Kascommissielid is geen eigenaar

In casu is de VvE in beheer bij een grote VvE-Beheerder. Al reeds meerdere jaren is lid van de Kascommissie een penningmeester van een andere VvE. Dit kascommissielid is dus geen lid van de VvE, maar bestuurslid van een 'buur'-VvE.

Door één eigenaar wordt de betrouwbaarheid van de stukken en de toereikendheid van het reservefonds ter discussie gesteld en vraagt om inzage in de administratie bij de beheerder.
Omdat deze onvoldoende wordt gegeven, stelt hij vragen tijdens de ALV. De ALV gaat echter akkoord met de door de Beheerder gepresenteerde en de door de Kascommissie akkoord bevonden jaarwerken 2011 en 2013.

Kantonrechter

De eigenaar is het niet eens met het Jaarwerk 2011 en 2012 en vraagt de Kantonrechter om vernietiging van het besluit. Ter ondersteuning van zijn eis heeft desbetreffende eigenaar Kalhorn VvE Beheer gevraagd een rapport van bevindingen op te stellen over de situatie.

Overwegingen

Kantonrechter: "Art. 2:48 lid 2 BW bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste 2 leden moet benoemen. Zij hebben tot taak het jaarverslag en de afgelegde verantwoording te onderzoeken en hun bevindingen aan de vergadering mee te delen. De heer XXX is geen lid van de VvE. Geconcludeerd dient dan ook te worden dat het besluit van 24 april 2013 van de vergadering van de VvE (tot vaststelling jaarwerk 2011 en 2013 en decharge van bestuur; red.) in strijd met de wettelijke bepaling van artikel 2:48 BW tot stand is gekomen."

Besluit vernietigd

Voorts redeneert de Kantonrechter dat volgens art. 2:15 BW dat besluiten van organen van een VVE die in strijd met de wettelijke en statutaire bepalingen tot stand zijn gekomen, vernietigbaar zijn.

Conclusie

De conclusie die we kunnen trekken uit deze zaak is dat de rechter vindt dat het advies van de Kascommissie (en zelfs nog verder doorgetrokken: de samenstelling van de Kascommissie) onderdeel is van het besluitvormingsproces omtrent de veststelling van de jaarrekening en van het besluit tot decharge.
Klopt de samenstelling niet of geeft de Kascommissie geen advies, dan kan een belanghebbende binnen 30 dagen het besluit tot vaststelling van het jaarwerk de rechter vragen om vernietiging.

Lees hier de Uitspraak van de Kantonrechter
Lees hier het Rapport van Bevindingen waarnaar wordt gerefereerd in de uitspraak.

 

Belangrijke les uit deze uitspraak:

De Kascommissie moet bestaat uit 2 eigenaren uit de VvE zelf. Ze hoeven er niet te wonen, maar moeten wel eigenaar zijn. 
- De zoon van mevrouw in een bejaardenflat die goed kan rekenen, is geen eigenaar en mag dus niet in de Kascommissie.
- De Penningmeester van een VvE om de hoek, is geen eigenaar en mag dus niet in de Kascommissie.

(Overigens mag een bestuur wel bestaan uit externen. Hier geldt de verplichting tot eigenaarschap niet.)